Do pobrania

W tym dziale można znaleźć wiele informacji na temat gospodarki niskoemisyjnej. Zaprezentowane poniżej dokumenty to między innymi publikacje, prezentacje, wyniki spotkań organizowanych w ramach programu, rekomendacje i studia przypadku.

Zawarte zostały również informacje i wyniki poprzedniego polsko-niemieckiego projektu realizowanego przez adelphi i Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

 

Wybierz:

Plakat projektu

Dokument do dyskusji "Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach"

Podręcznik "Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie: Podręcznik dla polskich samorządów"

Efektywność energetyczna / racjonalne wykorzystanie energii

Odnawialne źródła energii

Przyjazny dla środowiska transport i mobilność

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich / planowanie przestrzenne

Edukacja / Podnoszenie świadomości

Zanieczyszczenie powietrza

Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej

Partnerstwa miast

 

Plakat projektu

Dokument do dyskusji "Korzyści z gospodarki niskoemisyjnej w miastach"

Wis-Bielewicz, Joanna; Camille Serre, Aleksander Śniegocki, Franciszek Jackl, Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski 2016: Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach. Warszawa/Berlin: adelphi/WiseEuropa/Institute for Sustainable Development.

Dokument do dyskusji przedstawia korzyści gospodarki niskoemisyjnej poparte wybranymi doświadczeniami gmin w Polsce i Niemczech w celu pogłębienia refleksji na ten temat. Powstał on w oparciu o spotkanie  przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i samorządów lokalnych z obu krajów, które odbyło się na początku 2016 r. w Warszawie.


Podręcznik "Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie: Podręcznik dla polskich samorządów"

Węglarz, Arkadiusz; Ewa Winkowska, Wójcik Wojciech, Martin Kaul, Katarzyna Goebel, Franziska Schreiber, Christian Kind, Henrike Peichert 2015: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ZACZYNA SIĘ W GMINIE: Podręcznik dla polskich samorządów. Berlin: adelphi.

Podręcznik prezentuje przykłady dobrych praktyk polskich i niemieckich gmin finansujących i realizujących działania i strategie niskoemisyjne na poziomie lokalnym. Publikacja powstała w ramach polsko-niemieckiego projektu, mającego na celu rozwój narzędzi wsparcia dla lokalnych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Została ona wsparta konsultacjami eksperckimi oraz wymianą dobrych praktyk pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami podczas warsztatów, które odbyły się w Berlinie w 2014 roku.


Efektywność energetyczna / racjonalne wykorzystanie energii

Prezentacja Piotra Sołtyska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią), Szkolenie interaktywne (coaching), 28 luty - 1 marca 2017 r., Warszawa


Rekomendacje dot. angażowania lokalnych interesariuszy (mieszkańców i biznesu) w działania na rzecz ochrony klimatu podsumowujące wyniki warsztatów, które odybyły się czerwcu 2016 r. w Częstochowie


Prezentacja Anny Jaskuły (Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Plakat projektu dot. poprawy efektywności energetycznej skierowanego do przedsiębiorców w regionie Marburg-Biedenkopf, Niemcy


Plakat programu mającym na celu oszczędzanie wody i energii w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie


Opis projektu mającego na celu ograniczenie zużycia energii w sektorze komunalnym w szkołach i innych budynkach publicznych w 13 krajach UE


Informacje dot. budowy sieci doradców energetycznych w powiecie Osterholz, Niemcy


Plakat projektu redukującego zużycie energii w gospodarstwach domowych w powiecie Marburg-Biedenkopf, Niemcy


Prezentacja Bożeny Herbuś (Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowy), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Odnawialne źródła energii

Plakat projektu instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych


Prezentacja burmistrza miasta Rosbach von der Höhe, Thomasa Albera, Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Podczas warsztatów w Warszawie 13.06.2018 Grzegorz Jakuć, burmistrz podlaskiej gminy Turośń Kościelna podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z wdrażania projektów, mających na celu zwiększenie udziału Odnawialnych Żródeł Energii w gminie, o sukcesie których zadecydowało włączenie mieszkańców na wszystkich etapach procesu.


13 czerwca 2018 roku, Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z wdrażania Siemiatyckiego Klastra Energii, którego jednym z głównych celów jest likwidacja niskiej emisji poprzez wyłączenie kotłowni węglowych i gazowych po uruchomieniu EC biomasowej oraz dążenie do otrzymywania 100% ciepła sieciowego z OZE


W swojej prezentacji przedstawionej w dniu 13.06.2018 r. na warsztatach w Warszawie, Barbara Adamska, reprezentująca ADM Polska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące klastrów: definicję tego pojęcia i jego kontekst legislacyjny. A także rolę samorządu w klastrze energii i szereg korzyści dla gmin i miast.


Barbara Adamska, reprezentująca ADM Polska przedstawiła w dniu 13.06.2018 r. podczas warsztatów w Warszawie, prezentację dotyczącą certyfikatów dla klastrów energii. Opowiedziała uczestnikom o etapach certyfikacji (ocenie formalnej i merytorycznej) oraz kryteriach oceny klastrów w konkursie Ministerstwa Energii na Certyfikowane Pilotażowe Klastry Energii..


Przyjazny dla środowiska transport i mobilność

20 września 2017 Jürgen Lenz, pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej miasta Filderstadt w Badenii-Wirtembergii przedstawił wiele przykładów promowania kultury rowerowej, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.


Sebastian Lenz, ekspert reprezentujący Nahverkehrsgesellschaft Badenii-Wirtembergii zaprezentował 20 września 2017, w ramach 3. spotkania konsultacyjnego korzyści płynące z mobilności krótkodystansowej, w szczególności dla lokalnej gospodarki, wzmocnienia interakcji społecznych oraz ochrony klimatu. 


Anne Klein-Hitpaß, ekspertka reprezentująca Agora Vekehrswende przedstawiła 20 września 2017 potencjał elektromobilności w kontekście niskoemisyjnej przyszłości mobilności oraz podnoszenia atrakcyjności miast.


Wykład w Ciechanowcu, 18.07.2017 r.

Sebastian Lenz, NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH


Koncepcja rozwoju ruchu rowerowego w mieście Rosbach

W swojej prezentacji przedstawionej w dniu 12.06.2018 r. na warsztatach w Warszawie Julia Butsch, pracująca na co dzień w wydziale infrastruktury i budownictwa miasta Rosbach vor der Höhe, przedstawiła koncepcję ruchu rowerowego, a także inne działania z zakresu rozwoju infrastruktury rowerowej.


Zrównoważony rozwój obszarów miejskich / planowanie przestrzenne

Partycypacyjne planowanie rozwoju miasta na przykładzie doświadczeń z Rosbach

W swojej prezentacji, którą podczas warsztatów w dniu 12.06.2018 przedstawiła Monika Jost, odpowiedzialna za rozwój obszarów miejskich i rozwój przedsiębiorczości w Rosbach vor der Höhe, przedstawiła proces partycypacyjnego planowania  rozwoju miast i doświadczenia władz miasta w tym kontekście.


Edukacja / Podnoszenie świadomości

Z niniejszych rekomendacji można się dowiedzieć, jak gminy mogą nawiązywać kontakt z interesariuszami, komunikować się w sposób dopasowany do danej grupy docelowej i kształtować procesy partycypacyjne, aby redukować emisje i dzięki temu skuteczniej działać w zakresie gminnej ochrony klimatu. Niniejsze rekomendacje zostały opracowane w ramach projektu i opierają się na wynikach warsztatów, które odbyły się w czerwcu 2018 r. w Warszawie.


Plakat kampanii edukacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii w Bielsku-Białej 


Plakat projektu „Zielony Punkt – wspieranie mieszkańców miasta w oszczędzaniu energii i pozyskiwaniu energii odnawialnej ze słońca i wiatru na własne potrzeby” wdrażanego w Słupsku


Martin Beer - menedżer ds. ochrony klimatu miasta Flensburg podzielił się swoimi doświadczeniami na temat zaangażowania interesariuszy w ochronę klimatu podczas warsztatów, które odbyły się 12.06.2018 w Warszawie. Skupia się przezde wszystkim na przedstawieniu różnych typach podmiotów, które mogą być zaangażowane w udaną realizację miejskich projektów ochrony klimatu.


Rosa Rausch z agencji Tipping Points zaprezentowała uczestnikom warsztatów, które odbyły się w dniu 12.06.2018 w Warszawie cenne wskazówki dotyczące udanej strategii komunikacji i radzenia sobie z pułapkami komunikacyjnymi w zakresie kampanii edukacyjnych i informacyjnych dotyczących ochrony klimatu.


Podczas warsztatów w Warszawie 12.06.2018 Julia Olesinska z zespołu adelphi zaprezentowała podstawowe zagadnienia dotyczące partycypacji obywatelskiej, a także korzyści dla lokalnych władz płynące z angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne z zakresu transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej.


Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – przyczyny, skutki, rozwiązania

Prezentacja Anny Dworakowskiej (Instytut Ekonomii Środowiska, Krakowski Alarm Smogowy), Szkolenie interaktywne (coaching), 28 luty - 1 marca 2017 r., Warszawa


13 czerwca 2018 roku, Anna Dworakowska, zaangażowana w działania Krakowskiego Alarmu Smogowego, zaprezentowała uczestnikom warsztatów doświadczenia z projektu: Małopolska w zdrowej atmosferze – kampanii prowadzonej na poziomie regionalnym i gminnym, której celem było uświadomienie zagrożeń dla zdrowia płynących z zanieczyszczenia powietrza.


Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej

Prezentacja burmistrza miasta Cölbe (Niemcy), Volkera Carle, Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Katarzyny Greckiej (Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Thomasa Grothe (Zarząd ds. rozwoju miasta, budownictwa i sportu Urzędu Miasta Hagen), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Alicji Lindert-Zyznarskiej (Climate-KIC), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Joanny Wis-Bielewicz (adelphi), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Partnerstwa miast

Prezentacja Pii Buschmann (Uniwersytet w Kassel), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Wnioski moderatora warsztatów pn. „Samorządy liderami procesu transformacji”, Międzynarodowa konferencja nt. działań na rzecz ochrony klimatu (ICCA 2015) 2 października 2015 r., Hanower, Niemcy

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.