O projekcie

Dotychczas ponad 800 gmin w Polsce otrzymało dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Jest to pozytywny sygnał, wskazujący, że samorządy w całej Unii Europejskich przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu. Wciąż jednak istnieje potrzeba podejmowania dalszych działań. Ze względu na wykorzystanie systemów grzewczych zasilanych węglem i rozwój sektora transportu, zanieczyszczenie powietrza pozostaje jednym z głównym wyzwań w Polsce, szczególnie na obszarach miejskich.

CELE

Projekt ma na celu:

  • pogłębianie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami oraz ważnymi aktorami lokalnymi;
  • wspieranie polskich gmin w inicjowaniu i doskonaleniu rozwoju i wdrażania zintegrowanych strategii i działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego;
  • tworzenie synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zintegrowanych podejść;
  • stymulowanie i doskonalenie dyskusji pomiędzy różnymi aktorami z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki, odgrywających ważną rolę w procesie przechodzenia na gopsodarkę niskoemisyjną w Polsce w szerszym kontekście.

DZIAŁANIA

Różnorodne wydarzenia umożliwiające dialog będą wspomagały wzajemne uczenie się poprzez spotkania doświadczonych gmin oraz samorządów lokalnych, które są dopiero na początku drogi w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Spotkania koncentrują się przede wszystkim na strategiach i działaniach na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz transportu przyjaznego dla klimatu.

  • Konsultacje i wyjazdy studyjne dotyczące wybranych zagadnień gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności: efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii, odnawialnych źródeł energii, transportu i mobilności przyjaznych dla klimatu, zrównoważonego rozwoju urbanistycznego i planowania przestrzennego.
  • Program partnerstwa dla polskich i niemieckich gmin w celu pogłębienia i sformalizowania współpracy bilateralnej na poziomie lokalnym.
  • Ukierunkowane wsparcie w formie szkoleń dla polskich gmin pionierskich we wdrażaniu strategii rozwoju niskoemisyjnego.
  • Spotkania okrągłego stołu dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych i politycznych, think tanków, uczelni wyższych i grup społeczeństwa obywatelskiego mające na celu dyskusję nt. transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w szerszym kontekście społecznym.

Przejrzyj menu po lewej stronie, aby uzyskać informacje na temat różnych działań podejmowanych w ramach projektu oraz uczestniczących w nim gmin.

KONSORCJUM

Projekt został opracowany i jest realizowany przez europejski zespół pod kierownictwem adelphi, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz WiseEuropa.

Opiera się on na projekcie „Ocena nowych możliwości polsko-niemieckiej współpracy w zakresie strategii niskoemisyjnych”, który był realizowany przez ośrodek analiz polityczno-społecznych adelphi i Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) w okresie od czerwca 2014 do maja 2015.

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.